مقالات و نقطه نظرها

آیا تجربه‌های نزدیک به مرگ حقیقت دارند؟
برای بسیاری این سؤال مطرح است که آیا تجربه های نزدیک به مرگ گویای حقایقی از عالم بعد از مرگ و ماورای مادی هستند یا تنها توهم افراد در لحظات بحرانی مرگ و زندگی و یا حتی دروغ بوده و برای ترویج اعتقادی خاص یا کسب توجه ساخته و پرداخته شده اند. این نوشتار بحثی پیرامون این موضوع می باشد.


خروج از بدن و گذر به عالم دیگر
آیا مردن و جان دادن سخت است؟ لحظه مرگ چگونه است و چه احساسی دارد؟ این مقاله بحثی است پیرامون لحظه مرگ و خروج از بدن از دید تجربه های نزدیک به مرگ.


قسمتهایی از کتاب «حکمتی از تجربه‏ های نزدیک به مرگ»
پنی سارتوری در چندین بیمارستان در انگلستان پرستار بخش مراقبت‌های ویژه بود. او در سال 2014 کتابی راجع به تجربه‌های شخصی اش از برخورد با مریضانی که در بیمارستان و تحت مراقبت وی دچار مرگ موقت شده‌ بودند نوشته است. این نوشتار خلاصه ای از قسمت‌هایی از این کتاب است.


نگرشی به مرور زندگی پس از مرگ
مرور زندگی و بازبینی زندگی یکی از متداول ترین مولفه های تجربه های نزدیک به مرگ است. ولی از این تجربیات می توان دید که مرور زندگی به منظور قضاوت و تنبیه ما نیست و علتی جز یادگیری و رشد ما ندارد. این صفحه، بحثی کوتاه راجع به نحوه و علت مرور زندگی و اثرات آن در فرد تجربه کننده است.


تجربیات نزدیک به مرگ در کودکان
در این صفحه به نتیجه برخی از تحقیقات درباره تجربیات نزدیک به مرگ در کودکان و اثر آن بر روی شخصیت و رفتار آنها اشاره شده است.


نگرشی به تجربه های منفی و ترسناک
نگرشی به تجربه های منفی و ترسناک و خلاصه ای از بعضی از تحقیقات راجع به این تجربه ها، از جمله انواع تجربه های منفی، تعداد آنها در مقایسه با تجربه های مثبت، و اثر آنها در شخص تجربه کننده.


خیر و شر از دید تجربه های نزدیک به مرگ
این مقاله نگاهی است به مسئله بنیادی خیر و شر و گناه و ثواب از نقطه نظر و جهان بینی تجربه های نزدیک به مرگ.


جهنم از دید تجربه های نزدیک به مرگ
دارندگان تجربه نزدیک به مرگ شاهد حوزه‌های گوناگونی برای جهنم بوده‌اند. مشاهدات حاصل از این تجارب نشان می­دهد که در دنیای روحانی جهنم همان جلوه روحانی و فکری شرایط روحی است که انسانها خودشان روی زمین به وجود آورده‌اند. این مقاله نگرشی به قلمرو جهنم زمینی است که از تجربه‌های نزدیک به مرگ اتخاذ شده‌ است.


تناسخ از دید تجربیات نزدیک به مرگ
به نظر می رسد که از دید تجربه های نزدیک به مرگ، بسیاری از ما زندگی های متعددی در گذشته داشته ایم و در آینده خواهیم داشت. این مقاله بحثی پیرامون این مطلب و اشاره به بعضی از این تجربیات است.


تناسخ و تجارب NDE (کوین ویلیامز)
این مقاله توسط کوین ویلیامز (Kevin Williams)، محقق تجربیات نزدیک به مرگ، نوشته شده است و دیدگاه ها و نتیجه تحقیقات او را در زمینه تناسخ و زندگی های مکرر از دید تجربیات NDE بیان می کند.


مقاله دکتر رینگ درباره تناسخ و تجارب NDE
مقاله ای نوشته شده توسط دکتر رینگ و یکی از دانشجویان او در زمینه تناسخ و تجارب نزدیک به مرگ.

19+