لینک ها

 سایت های انگلیسی

انجمن بین المللی تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ به چند صد گزارش و مقاله های متعدد راجع به آخرین مطالعات و کتاب ها و آخرین اخبار مربوط به سمینارها:
www.iands.org

بنیاد تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ یکی از بزرگترین سایت های مربوط به NDE با چندین هزار گزارش. این سایت به چندین زبان مختلف است و حتی چند صفحه به زبان فارسی دارد:
www.nderf.org

تجربه های نزدیک به مرگ و حیات دیگر. این سایت توسط کوین ویلیام مدیریت می شود و شامل چند صد گزارش مشهور و جالب و صدها مقاله و بحث راجع به حیات بعد از مرگ و معنویت است:
www.near-death.com

سایت مسافران کیهانی با چند ده گزارش:
http://celestial.kuriakon00.com/nde/

سایت کتابهای کلاغ سفید با مباحث متعدد جالب راجع به معنویت و حیات پس از مرگ. همیچنین چندین تجربۀ بسیار قدیمی مربوط به اوایل قرن بیستم را می توان در این سایت یافت:
http://whitecrowbooks.com

داستانهای تجربه های نزدیک به مرگ با چند ده تجربۀ مشهور:
http://ndestories.org

دید فرشته گان (با چند صد گزارش و مباحثه و گفتگو):
 http://angelicview.wordpress.com/tag/nde/

سایت “آسمان نو، زمین نو” که سعی در بررسی و بحث راجع به درسهای تجربه های نزدیک به مرگ دارد:
http://msv-nhne.org

شبکه های اجتماعی و وبلاگ:
http://nhneneardeath.ning.com/
http://www.ndespace.org/

سایت دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، بخش مطالعات ادراکی. این گروه چندین کتاب و مقاله در مورد تحقیقات NDE و تناسخ منتشر کرده است:
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/sections/cspp/dops/publications-page

سایر منابع انگلیسی زبان

http://www.ebook.youreternalself.com

سایت های فارسی

سایت انجمن تحقیقات مرگ و تجربیات نزدیک به مرگ با چندین گزارش از تجربه کنندگان ایرانی و غیر ایرانی و مطالب جالب ترجمه شده از منابع انگلیسی:
http://www.irande.ir

سایت دکتر مجتبی اعتمادی نیا محقق ایرانی در زمینه تجربه های نزدیک به مرگ:
Iran NDE

 سایت انجمن دوستاران مرگ:
tajrobemarg.blogfa.com

31+