پیوندها

سایت های انگلیسی

انجمن بین المللی تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ به چند صد گزارش و مقاله های متعدد راجع به آخرین مطالعات و کتاب ها و آخرین اخبار مربوط به سمینارها:
www.iands.org

بنیاد تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ یکی از بزرگترین سایت های مربوط به NDE با چندین هزار گزارش. این سایت به چندین زبان مختلف است و حتی چند صفحه به زبان فارسی دارد:
www.nderf.org

تجربه های نزدیک به مرگ و حیات دیگر. این سایت توسط کوین ویلیام مدیریت می شود و شامل چند صد گزارش مشهور و جالب و صدها مقاله و بحث راجع به حیات بعد از مرگ و معنویت است:
www.near-death.com

سایت کتابهای کلاغ سفید با مباحث متعدد جالب راجع به معنویت و حیات پس از مرگ. همیچنین چندین تجربۀ بسیار قدیمی مربوط به اوایل قرن بیستم را می توان در این سایت یافت:
http://whitecrowbooks.com

داستانهای تجربه های نزدیک به مرگ با چند ده تجربۀ مشهور:
http://ndestories.org

دید فرشته گان (با چند صد گزارش و مباحثه و گفتگو):
http://angelicview.wordpress.com/tag/nde/

سایت دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، بخش مطالعات ادراکی. این گروه چندین کتاب و مقاله در مورد تحقیقات NDE و تناسخ منتشر کرده است:
https://med.virginia.edu/perceptual-studies/dops-media/video-near-death-experience-research/

تجربیات تناسخ:

http://reincarnationforum.com

سایت دکتر رایموند مودی:

lifeafterlife.com

سایر منابع انگلیسی زبان

http://www.ebook.youreternalself.com

سایت های فارسی

سایت انجمن تحقیقات مرگ و تجربیات نزدیک به مرگ با چندین گزارش از تجربه کنندگان ایرانی و غیر ایرانی و مطالب جالب ترجمه شده از منابع انگلیسی:
DNDSI.ir

همچنین بخوانید